OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Jitka Indrová IČ 02550491 se sídlem Krocínova 346, 516 01, Rychnov nad Kněžnou

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Jitka Indrová se sídlem Krocínova 346, 516 01, Rychnov nad Kněžnou, IČ : 02550491 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.sproudem.cz  (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. OBJEDNÁVKA A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ Při objednávce budou požadovány platné identifikační údaje kupujícího. Tyto údaje jsou nezbytné pro vyřízení objednávky, vystavení daňového dokladu a doručení zboží. Prodávající nenese odpovědnost za problémy vzniklé uvedením nesprávných či neúplných údajů, zvláště pak při neuvedení telefonického, nebo emailového kontaktu. Provozovatel obchodu www.sproudem.cz, v tomto obchodním vztahu prodávající, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. V žádném případě prodávající neposkytuje tyto údaje třetí straně. Zákazník (kupující) může písemně požádat o odstranění údajů z databáze společnosti. Prodávající si na e-shopu vyhrazuje právo měnit technické parametry výrobku a barvy v zájmu zlepšení jeho vlastností bez předchozího písemného upozornění.

3. POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení přijetí objednávky zasílá prodávající kupujícímu na uvedenou emailovou adresu. O odeslání objednaného zboží bude kupující též informován e-mailem. Pro potvrzení  některých objednávek (např. při odběru většího množství apod.) bude prodávající kupujícího kontaktovat telefonicky.

4. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY Každou objednávku může kupující do 24 hodin zrušit a to výhradně e-mailem zaslaným na adresu: info@sproudem.cz

5. CENY, PLATBA, DOPRAVA, POŠTOVNÉ A BALNÉ Kupující objednává zboží za ceny uvedené na tomto serveru ve chvíli definitivního potvrzení objednávky. Pro kontrolu obdrží kupující do 24 hodin potvrzující e-mail. 

Způsoby platby – možnosti:

a) Bankovním převodem - platbu kupující provede bankovním převodem na účet prodávajícího, který bude sdělen kupujícímu při potvrzení objednávky. Objednané zboží bude odesláno kupujícímu po přijetí celé částky za kupní cenu na účet prodávajícího. Pokud nebude kupujícím úhrada provedena do 14 dnů od zaslání platebních údajů, bude prodávající považovat objednávku za stornovanou.

b) Hotově nebo platební kartou - při převzetí zboží na prodejně.

c) Hotově - při převzetí zboží od dopravce (tzv. na dobírku).

Objednané zboží prodávající doručí kupujícímu v rámci území České republiky a Slovenska přepravní službou. Při objednávce zboží nad 5000,- Kč bez DPH poštovné, balné ani doběrečné prodávající neúčtuje. Cena, kterou prodávající účtuje za přepravu je do celkové hmotnosti 0,5kg 90 Kč bez DPH, do 5kg 110 Kč bez DPH, do 15kg 150 Kč bez DPH, do 30kg 230 Kč bez DPH. Poplatek za dobírku je 30 Kč bez DPH.

Doprava:

Prodávající zboží odešle během tří pracovních dní po obdržení objednávky. Pokud zboží není skladem a prodávající je musí objednat u výrobce, odešle je okamžitě po dodání. V případě zájmu o upřesnění termínu dodání objednaného zboží, ještě před podáním objednávky, kupující zkontaktujte prodávající.

Způsob dodání:

a) Osobní odběrKupující si zboží vyzvedne na adrese: Sproudem, Krocínova 346, 51601 Rychnov nad Kněžnou v pracovní době. Při potřebě odběru zboží mimo pracovní dobu zkontaktuje kupující prodávající, aby předem sjednali termín a ostatní detaily převzetí zboží.

b) Dobírkou Objednané zboží bude kupujícímu doručeno na území České republiky a Slovenska.

Postup při přebírání zásilky od dopravce:
 

- Kupující zkontroluje, zda není obal výrobku poškozen. Pokud obal bude jevit známky poškození (např. bude protržený, rozlepený apod.), v takovém případu kupující zboží nepřevezme, nebo převezme s výhradou a důvod zapíše přepravci do přepravního dokladu. - V případě, že obal bude v pořádku, kupující zboží zaplatí a převezme. Prodávající upozorňuje, že podle podmínek dopravce nemůže zboží před zaplacením a převzetím rozbalit a překontrolovat. - Pokud kupující po rozbalení zjistí poškození výrobku, neprodleně zkontaktuje prodávající. Při rozbalování bude kupující dbát na to, aby obal a vnitřní výplně rozbalováním nepoškodil. Prodávající doporučuje obal nevyhodit a nějakou dobu jej uschovat pro případ reklamace, kdy je vhodné použít původní obal.

6. DODACÍ LHŮTA Zboží je expedováno do tří pracovních dní po obdržení objednávky. V případě, že nebude možné objednávku vyřídit nebo některé zboží nebude skladem, bude prodávající o této skutečnosti kupujícího neprodleně informovat. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případu, kdy se zboží již nevyrábí nebo nedodává, nebo je vyčerpaná zásoba v ČR, nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Pokud tato situace nastane a v případě, že kupující zaplatil část nebo celou výši kupní ceny, bude mu tato částka neprodleně vrácena zpět.

7. DODÁNÍ DAŇOVÉHO A ZÁRUČNÍHO LISTU Daňový doklad bude zasílán přímo s objednaným zbožím. Záruční list výrobce, pokud je výrobcem dodáván, bude přiložen již potvrzený. U zboží, které neobsahuje originální záruční list výrobce, slouží jako záruční list daňový doklad, který musí mj. obsahovat identifikaci kupujícího a identifikaci objednaného zboží (např. číslo rámu kola, číslo baterie a pod.). Identifikace zboží v záručním listu popř. v daňovém dokladu je nezbytná z důvodů uplatnění případných budoucích záručních garancí kupujícím vůči prodávající.

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY – VRÁCENÍ ZBOŽÍ V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení od smlouvy v této lhůtě a dodrží-li níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena. - Odstoupení od smlouvy musí být vždy v písemné formě.

- Zboží vrátí kupující pokud možno nepoškozené a nepoužité, ve stavu, který nevykazuje jakékoli známky opotřebení. - Pokud bude zboží, které kupující vrátí v souladu se zákonnými podmínkami zpět prodávající, zabaleno v jiném obalu než v originálním, ponese známky opotřebení, nebo bude poškozené či nekompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) má prodávající právo požadovat finanční kompenzaci. - Poštovné, balné a náklady na přepravu zboží k dodavateli nese v plné výši kupující. - Peníze za zboží budou kupujícímu vráceny složenkou nebo převodem na účet a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zaslané zboží je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Vzhledem k charakteru zboží si je kupující povinen zajistit odbornou montáž a seřízení. Toto platí zejména v případech, kdy kupující kupuje kolo či elektrokolo, nebo zboží, které je třeba po vybalení z přepravního obalu smontovat, seřídit a vyzkoušet. Pokud tak kupující neučiní, může mít tato skutečnost negativní dopad do záruky na zboží a prodávající se vzdává zodpovědnosti za jakékoli škody z takovéhoto neodborného postupu plynoucí.

V případě, že je dodané zboží v rozporu s objednávkou, má kupující právo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud spotřebitel před převzetím věci o rozporu s objednávkou věděl, nebo rozpor sám způsobil či inicioval. Za „rozpor“ se pro tyto případy považuje rozdílnost parametrů dodávky oproti objednávce.

9. REKLAMACE A ZÁRUKA Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Případné reklamace prodávající řeší v souladu s platným právním řádem české republiky. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady. V případě, že kupující kupuje kolo či zboží, které je třeba po vybalení z přepravního obalu smontovat, seřídit a vyzkoušet je kupující povinen zajistit odbornou montáž, seřízení a vyzkoušení funkčnosti všech částí a komponentů kola či elektrokola. Pokud budou zjištěna poškození, nebo nefunkční části kola, je kupující povinen tuto skutečnost neprodleně hlásit prodávajícímu. Za vady vzniklé přepravcem prodávající neručí. Reklamace, kdy nebude doložen platný doklad ve smyslu článku 7. těchto obchodních podmínek, nebo kdy nebudou identifikační čísla zboží souhlasit s údaji uvedenými v dokladu dle čl. 7 těchto obchodních podmínek, nebude uznána.

Informace o nejbližším servisním středisku poskytne na požádání prodávající kupujícímu e-mailem.

Reklamace musí být uplatněna v provozovně prodávající na adrese Krocínova 346, 51601 Rychnov nad Kněžnou v pracovní době.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.U baterií (akumulátorů) se zákonná záruka vztahuje na výrobní a materiálové vady. Na opotřebení způsobené obvyklým používáním věci (u baterií tedy především pokles kapacity) se dle ustanovení § 2167 občanského zákoníku záruka nevztahuje. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje zejména na:

a) vady vzniklé běžným opotřebením (sjeté pláště a podobně);

b) vady vzniklé nesprávným použitím výrobku;

c) vady vzniklé nesprávným skladováním;

d) vady vzniklé nesprávnou montáží, sestavením či seřízením

e) vady vzniklé nesprávnou či nedostatečnou údržbou zboží

Postup při uplatnění reklamace:

a) Kupující je povinen prodávajícímu sdělit doporučenou poštou, nebo emailem, nebo osobně písemně:

-kdy byla vada zjištěna

-definici vady

-identifikaci vadné části

-jak a kdy se vada projevuje

-období, nebo časový úsek, po které se vada projevuje

-kdo vadu zjistil

-identifikaci kupujícího a zboží včetně adresy, telefonického spojení, emailové adresy, čísla kupní smlouvy a čísla faktury (daňového dokladu)

Bez uvedení těchto (výše specifikovaných) náležitostí nemůže být zahájeno reklamační řízení.

b) Na základě uvedení informací v předchozím bodu a) může prodávající kontaktovat kupujícího s případnými doplňujícími dotazy.

c) Kupující doručí zboží osobně, nebo je zašle jako doporučený balík (ne na dobírku) na adresu prodávajícího (Jitka Indrová, Krocínova 346, 51601 Rychnov nad Kněžnou). Zákazník se může o průběhu vývoje reklamačního řízení informovat e-mailem na info@sproudem.cz. O ukončení a o výsledku reklamace bude kupující informován rovněž emailem.

 

V Rychnově nad Kněžnou 1.4.2015